Pardon Consult BV,
gevestigd aan de Industrieweg 17A 7949 AJ ROGAT,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.pardonconsult.nl | Pardon Consult BV Industrieweg 17A 7949  AJ ROGAT | +31 522443368

Functionaris Gegevensbescherming
H.J. (Erik-Jan) Meijer is de directeur van Pardon Consult BV.  Hij is te bereiken via: ejmeijer@pardonconsult.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pardon Consult BV verwerkt uw persoonsgegevens of die van uw medewerker(s), doordat u gebruik maakt van onze diensten, rekentools, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij vragen bij het gebruik van formulieren en/of het versturen van mailberichten die persoonsgegevens bevatten altijd vooraf toestemming voor het gebruik en het verzenden hiervan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of  telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (alleen voor juiste werking van de rekentools)
 • Lijst met relevante contactgegevens van de klant
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer (t.b.v. de facturatie)
 • Salaris-, pensioen-, uitkerings-, overige financiële gegevens, en/of persoonsgegevens, maar uitsluitend indien relevant voor het maken van (pro forma) berekeningen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pardon Consult BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en (digitale) diensten bij u af te leveren
 • Pardon Consult BV analyseert uw gedrag op de website uitsluitend om daarmee de website te verbeteren
 • Pardon Consult BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pardon Consult BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het  gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een gebruiker of een  medewerker van Pardon Consult BV) tussen zit. Pardon Consult BV gebruikt zelf en stelt de volgende rekentools ter beschikking:

 • Pardon Salaris
 • Pardon Medewerker
 • Pardon Budget
 • Pardon Maatwerk
 • Berekening AOW-leeftijd
 • Berekening transitievergoeding
 • Berekening meerdere inkomensbronnen en belastingheffing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pardon Consult BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Pardon Salaris: alleen “in-memory” (gebruiker slaat alleen zelf en lokaal op); reden: gegevens zijn nodig om er gebruik van te kunnen maken
 • Pardon Medewerker: alleen memorytime (gebruiker slaat alleen zelf en lokaal op); reden: de gegevens zijn nodig om er gebruik van te kunnen maken
 • Pardon Budget: de (concept-)begrotingen worden tot maximaal 2 jaar gelegen vóór het lopende kalenderjaar door ons bewaard; reden: begrotingen worden regelmatig gecontroleerd en gekopieerd naar latere jaren
 • Pardon Maatwerkberekeningen: de berekeningen worden standaard 2 jaar gelegen vóór het lopende kalenderjaar bewaard, tenzij met de klant een afwijkende termijn wordt overeen gekomen; reden: de gemaakte berekening kan een langere doorlooptijd hebben en een lange looptijd van geldigheid
 • Klantadministratie: de relevante gegevens worden tot 1 kalenderjaar gelegen vóór het jaar van de opzegging bewaard, behoudens de termijnen die gelden voor stukken vanuit relevante wet- en regelgeving; reden: na opzegging wijziging salarisverwerker, komen veel gebruikers toch weer terug.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pardon Consult BV verkoopt / deelt uw gegevens niet aan / met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als het niveau dat voor Pardon Consult BV geldt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pardon Consult BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het zogenaamde ‘vergeetrecht”).
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pardon Consult BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@pardonconsult.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pardon Consult BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pardon Consult BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan svp direct contact op via post@pardonconsult.nl.

Pardon Consult BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Onze medewerkers incl. degenen die voor ons werken en persoonsgegevens onder ogen krijgen, tekenen een geheimhoudingsovereenkomst en een protocol tot beveiliging van uw gegevens, of die van uw medewerker(s) en/of een verwerkersovereenkomst.
 • Persoonsgegevens op papier worden zorgvuldig in afgesloten kasten bewaard.

Voor het downloaden van de volledige tekst van de privacyverklaring klik hier